Logo

УП "Камчикавтоюль" по использованию специализированных дорог

20 февр., 2019 Распечатать Скачать (PDF 105 Kb)

УП "Камчикавтоюль" по использованию специализированных дорог

Изатуллаев Абдулбоки Рашитович
День приема: Вторник 0900 - 1200

Наманганская область, Папский район, посёлок Резак а/д А373 230км

+(99895) 303-08-10

+(99871) 212-70-55"Қамчиқавтойўл" ихтисослаштирилган йўллардан фойдаланиш унитар корхонасининг функсионал вазифалари

-транспорт воситаларининг хавфсиз харакатланишини таъминлаш, узига бириктирилганавтомобил йўлларини сакдайдиган узлуксиз иш хафтаси шаклида доимий харакатдаги хизматниташкил этиш;

-умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини бутун узунлиги буйича катнов холатидасаклаб туриш учун иш турларини тезкор ва сифатли бажариш;

-    хизмат курсатадиган автомобил йўлларини жидозлашва ободонлаштириш;

-    йўл курилиш ишларига янги, замонавий техника ва технологияларкуллаш оркали ракобатбардош, сифатли махсулотлар ишлаб читсариш ва етказиб бериш;

-    темир-бетон, асфалт-бетон, товар-бетон ва норудамахсулотларини, хамда метал курилмалар ва махсулотлар ишлаб чикариш ва сотиш;

-автотранспорт, темир йўл транспортава боштса транспорт воситалари хамда механизмлар билан хизматлар курсатиш;

-    бириктирилган умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларива улардаги куприк ва тоннелларга комплекс хизмат курсатиш ва уларни тегишли техникхолатда саклаш хамда утказиш кобилиятини ошириб бориш;

-    "Мамчитс" довонидан утувчи ва унга олиб келувчи автомобилйўлларини ва у ердаги мавжуд сунъий иншоотларни саклаш, жорий таъмирлаш, улардафавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва отсибатларини тугатиш ишларини амалга ошириш,хамда автомобил йўлларининг мазкур тсисмларини фойдаланиш эдтиёжлари учун технологикасбоб-ускуналар, техника ва машина- механизмлар харид дилиш ва шу каби бошда тадбирларбуйича буюртмачилик вазифасини бажариш;

-йўл хужалиги ташкилотлари ва бошда корхоналарнишартнома асосида бириктирилган автомобил йўллари ва унинг булакларида асраш (садлаш)ва йўл хизмати курсатиш буйича ёрдамчи пудратчиларни жалб этиш;

-табиий офатларни бартараф этиш буйичадавлатнинг задира мулкини урнатилган тартибда садлаш ва фойдаланиш;

-автотранспорт даракатини чеклаш ёкивадтинчалик тухтатишга олиб келадиган фавдулодда додисалар (табиий офатлар, аварияларва бошда) юз берган барча долатларда зудлик билан чора-тадбирлар куриш;

-умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларидаюз бериши мумкин булган табиий офатлар олдини олиш;

-     бириктирилган автомобил йўллари тармогининг доимийдисобини олиб бориш, йўл тармокдари, йўлнинг техник долати, даракат жадаллиги, даракатхавфсизлиги буйича ишончли ахборот банкини тузиш;

-     Корхонанинг ишлаб чидариш ва хужалик фаолияти дадидатезкор дисобот ва статистик тадлил юритиш;

-     бириктирилган автомобил йўллари тармогини ривожлантиришва такомиллаштиришнинг узод муддатли контсептсиялари лойидасини ишлаб чидишда узтаклифларини тайёрлаш;

-     бириктирилган автомобил йўллари тармоги долатини,йўл ишларининг сифати ва ишлаб-чикариш технологиясига риоя дилишни доимий назоратэтиш;

-     бириктирилган автомобил йўллар тармогини таъмирлашва садлаш буйича ишлаб-чидариш режаларини тайёрлаш ва уни шартнома асосида бажарилишиниташкил этиш;

-     бириктирилган автомобил йўллар тармогини курикдан(саноддан) утказиш тизимини яратиш ва йўл хизматларида курик нудсонлари дайдномасижурналини олиб бориш;

-йўлларни садлаш ва таъмирлаш ишлариниэкология меъёрларини ва эстетика талабларини дисобга олган долда бажариш;

-     автомобил йўлларини таъмирлаш ва садлаш учун маблагларсарфининг мунтазам тадлилини олиб бориш;

-     ишлаб чидаришга илгор тажриба, янги техника, технологиява самарали йўл-дурилиш материаллари, меднатни ташкил этиш ва бошдариш сохасидагиилгор тажрибаларни тадбид этиш;

-     дишлод хужалиги мадсулотларини етиштириш буйича ёрдамчихужаликлар ташкил дилиш, ривожлантириш, дишлод хужалиги мадсулотлариниетиштириш, етиштирилган мадсулотларни корхона ходимлари ва бошда фудароларга сотиш;

-     бириктирилган автомобил йўлларида ишончли ва тезкоралодани йўлга дуйган долда узлуксиз диспетчерлик тизими ордали йўллардаги долаттўғрисида мунтазам маълумотларга эга булиш ва йўлдаги дар дандай даракат хавфсизлигигаалодадор водеа ва додисалар хадида Муассисни ва Бош бошдармани уз вадтида хабардордилиш;

-     ишчи-ходимларнинг касб малакасини доимий ошириб борилишинитаъминлаш;

-       пудрат шартномалари буйича ишлар бажариш;

-       балансидаги мавжуд асосий воситалар ва йўл техникаларихамда механизмлардан самарали фойдаланиш;

-       Корхона ишлаб чикариш имкониятларидан самарали фойдаланиш,мехнат жамоаларининг ижтимоий хаётини яхшилаш учуй шароитлар яратиш;

-        тухташ майдончаларини ободонлаштириш;

-        иссикхоналар куриш ва иссикхоналарда махсулотларетиштириш;

-        улгуржи, чакана савдо;

-        халд истеъмоли молларини ишлаб чикариш;

-        турли сохаларда хак эвазига хизмат курсатиш;

-       фойда олиш максадида Ўзбекистан Республикасинингамалдаги қонунчилиги доирасида бошка фаолият турлари билан шугулланиш.

   Литсензия ёки махсус рухсат талаб килинадиган фаолияттурлари, урнатилган тартибда литсензия ёки махсус рухсат олингандан сунг амалгаоширилади.

Низомни юклаб олиш (pdf, 4000 kb)

Интерактивные услуги

Единый портал интерактивных государственных услуг