Logo

Автомобил йўлларидан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси

26 Июн, 2021 Чоп этиш Юклаб олиш (PDF 111 Kb)

Автомобил йўлларидан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси

в.б. Хожиев Илхом Эргашкулович 

Бошқарма бошлиғи

+998 71 207-67-68  (137)

+998 71 239-14-06

hojiyev.i@uzavtoyul.uz


Тошкент шаҳар, 100000, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68А уй


"Ўзавтойўл" актсиядорлик компанияси "Автомобил йўллари тармоғини ривожлантириш" бошқармасининг функтсионал вазифалари

 • Умумий фойдаланувдаги автомобил йўлларида харакат хавфеизлигинитаъминлаш, автомобил йўлларининг техникхолати ва транспорт харакати тугрисидаги маълумотларга асосланиб, келажак режаларига узгартиришлар киритиш;
 • Умумий фойдаланувдаги автомобил йўллардаги сунъий иншоотларва харакат хавфеизлиги элементларинингтехник холати тугрисидаги ахборотларни йигиб, тахлил килиб бериш;
  • Умумфойдаланувдаги автомобил йўларидан фойдаланиш, автомобилйўлларни саклашда ягона йўл техник сиёсатиниамалга ошириш;
  • Йўл хужалиги пудрат-таъмирлаш корхоналари, худудий автомобилйўллардан фойдаланиш ташкилотлари, халкарова давлат ахамиятидаги автомобил йўлларини саклашга ихтисослаштирилган таъмирлаш фойдаланиш корхонаси, автомобил йўллариилмий тадщщот института, лойиха кидирувташкилотларининг тегишли булимлари билан биргаликда автомобил йўлларни жорий таъмирлаш ва саклашнинг йиллик,урта ва узок муддатга мулжалланган режалариниишлаб чикиш;
  • Умумий фойдаланувдаги автомобил йўллар тармогини жорий таъмирлашва саклаш ишлари буйича харажатлартаксимотини келишиш учун худудлар буйича куриб чикади, келишиш учун Узбекистон Республикаси молиявазирлиги хузуридаги Республика йўл жамгармасигатакдим килади, хамда компания бошкаруви томонидан тасдиклаш учун такдим этади;
  • Йигилган ахборотлар асосида Республика умумий фойдаланувдагиавтомобил йўлларини тармогини ривожлантиришва такомиллаштириш программасини ишлаб чикишда иштирок этади;
  • "Узавтойўл" ДАК га карашли умумий фойдаланувдаги автомобил йўлларинийўл хужалик корхоналари, лойиха ва илмийтекшириш института мутахассисларини жалб килган холда мавсумий техник курикдан утказиш;
  • Йўл тармокларинитехник холати тугрисида банк маълумоти ахборотини тузиш;
  • Умумий фойдаланувдагиавтомобил йўлларида харакат жадаллиги буйича ахборотни туплаб, уни тахлил килиш ва келгуси йўл таъмирлаш режалариниузгартириш буйича таклиф киритиш;
  • Узбекистон РеспубликасиПрезидентининг 2006 йил 14 ноябрдаги ПҚ-511 сонли Карори билан ташкил топган, "Узавтойўл" ДАК таркибига кирган халкаро вадавлат ахамиятидаги автомобил йўлларини саклашгаихтисослаштирилган таъмирлаш-фойдаланиш корхоналари назарий ва амалий жихатдан ёрдам курсатиш;
  • Умумий фойдаланувдаги автомобил йўлларини таъмирлаш ва саклашучун сарф харажатлар меёрларини тахлилкилиш, автомобил йўлларидаги сунъий иншоотлар, йўл элементларини тиклашга кетган сарф харажат хисобини тахлил килиб бериш,меёр бузилган холл ар да уларни кайтакуриб чикиш учун таклиф киритиш;
  • Йўлларда транспорт катнови харакатининг ёпилиши, фавкулотдаходисаларни бартараф этиш учун зудликбилан рахбариятга ахборот бериш;
  • Бажарилаётган таъмир ишлари сифати ва технологиясига амалкилинаётган доимий назорат этиш, йўлтармоги иншоотларини фойдаланишга кабул килиш холатларида иштирок этиш;
  • "Узавтойўл" ДАК бошкаруви раиси ва унинг уринбосарларининг компаниясиёсий, иктисодий ва асосий фаолиятигадойр топширикларини белгиланган муддатларда бажаради.

  Низом юклаб олиш (pdf, 284 kb)

  Интерактив xизматлар

  Ягона интерактив давлат xизматлари портали