Logo

Отраслевые предприятия

Тахиаташское эксплуатационное линейное унитарное предприятие

Джаматов  Аллаяр Бахтиярович
Дни приема: понедельник и пятница 0900 - 1200

Подробнее...

Навоийское дорожно-строительное и ремонтное унитарное предприятие

Комалов Эркин Шамсиддинович
Қабул кунлари: Понидельник, Вторник, Среда 0800 - 1100

Навоий в 210605, КАРМАНА тумани , Уйрот махалласи Уйрот кучаси, 121-уй

+998 78 770-24-80

Подробнее...

Унитарное предприятие Бойсунское дорожное ремонтно-строительное предприятие

Равшанов Салим Наимович

День приема: Вторник и  Четверг 0900 - 1200

Сурхандарьинская область, Байсунский район,Бошрабаткский МФИ, с Миркоракуз


Орентир:  27 км трассы 4П-105 "Дарбанд-Байсун-Эльбаян"

(0 376) 33 52 570

(0 376) 33 52 570

Подробнее...

УП "Камчикавтоюль" по использованию специализированных дорог

Абдуллаев Садулло Муродуллоевич
День приема: Вторник 0900 - 1200

Ромитанский район, Шурча КФЙ, магазин Кокиштувон 

+(90) 636 81 62

+(98) 774 81 62

"Қамчиқавтойўл" ихтисослаштирилган йўллардан фойдаланиш унитар корхонасининг функсионал вазифалари

-транспорт воситаларининг хавфсиз харакатланишини таъминлаш, узига бириктирилганавтомобил йўлларини сакдайдиган узлуксиз иш хафтаси шаклида доимий харакатдаги хизматниташкил этиш;

-умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини бутун узунлиги буйича катнов холатидасаклаб туриш учун иш турларини тезкор ва сифатли бажариш;

-    хизмат курсатадиган автомобил йўлларини жидозлашва ободонлаштириш;

-    йўл курилиш ишларига янги, замонавий техника ва технологияларкуллаш оркали ракобатбардош, сифатли махсулотлар ишлаб читсариш ва етказиб бериш;

-    темир-бетон, асфалт-бетон, товар-бетон ва норудамахсулотларини, хамда метал курилмалар ва махсулотлар ишлаб чикариш ва сотиш;

-автотранспорт, темир йўл транспортава боштса транспорт воситалари хамда механизмлар билан хизматлар курсатиш;

-    бириктирилган умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларива улардаги куприк ва тоннелларга комплекс хизмат курсатиш ва уларни тегишли техникхолатда саклаш хамда утказиш кобилиятини ошириб бориш;

-    "Мамчитс" довонидан утувчи ва унга олиб келувчи автомобилйўлларини ва у ердаги мавжуд сунъий иншоотларни саклаш, жорий таъмирлаш, улардафавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва отсибатларини тугатиш ишларини амалга ошириш,хамда автомобил йўлларининг мазкур тсисмларини фойдаланиш эдтиёжлари учун технологикасбоб-ускуналар, техника ва машина- механизмлар харид дилиш ва шу каби бошда тадбирларбуйича буюртмачилик вазифасини бажариш;

-йўл хужалиги ташкилотлари ва бошда корхоналарнишартнома асосида бириктирилган автомобил йўллари ва унинг булакларида асраш (садлаш)ва йўл хизмати курсатиш буйича ёрдамчи пудратчиларни жалб этиш;

-табиий офатларни бартараф этиш буйичадавлатнинг задира мулкини урнатилган тартибда садлаш ва фойдаланиш;

-автотранспорт даракатини чеклаш ёкивадтинчалик тухтатишга олиб келадиган фавдулодда додисалар (табиий офатлар, аварияларва бошда) юз берган барча долатларда зудлик билан чора-тадбирлар куриш;

-умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларидаюз бериши мумкин булган табиий офатлар олдини олиш;

-     бириктирилган автомобил йўллари тармогининг доимийдисобини олиб бориш, йўл тармокдари, йўлнинг техник долати, даракат жадаллиги, даракатхавфсизлиги буйича ишончли ахборот банкини тузиш;

-     Корхонанинг ишлаб чидариш ва хужалик фаолияти дадидатезкор дисобот ва статистик тадлил юритиш;

-     бириктирилган автомобил йўллари тармогини ривожлантиришва такомиллаштиришнинг узод муддатли контсептсиялари лойидасини ишлаб чидишда узтаклифларини тайёрлаш;

-     бириктирилган автомобил йўллари тармоги долатини,йўл ишларининг сифати ва ишлаб-чикариш технологиясига риоя дилишни доимий назоратэтиш;

-     бириктирилган автомобил йўллар тармогини таъмирлашва садлаш буйича ишлаб-чидариш режаларини тайёрлаш ва уни шартнома асосида бажарилишиниташкил этиш;

-     бириктирилган автомобил йўллар тармогини курикдан(саноддан) утказиш тизимини яратиш ва йўл хизматларида курик нудсонлари дайдномасижурналини олиб бориш;

-йўлларни садлаш ва таъмирлаш ишлариниэкология меъёрларини ва эстетика талабларини дисобга олган долда бажариш;

-     автомобил йўлларини таъмирлаш ва садлаш учун маблагларсарфининг мунтазам тадлилини олиб бориш;

-     ишлаб чидаришга илгор тажриба, янги техника, технологиява самарали йўл-дурилиш материаллари, меднатни ташкил этиш ва бошдариш сохасидагиилгор тажрибаларни тадбид этиш;

-     дишлод хужалиги мадсулотларини етиштириш буйича ёрдамчихужаликлар ташкил дилиш, ривожлантириш, дишлод хужалиги мадсулотлариниетиштириш, етиштирилган мадсулотларни корхона ходимлари ва бошда фудароларга сотиш;

-     бириктирилган автомобил йўлларида ишончли ва тезкоралодани йўлга дуйган долда узлуксиз диспетчерлик тизими ордали йўллардаги долаттўғрисида мунтазам маълумотларга эга булиш ва йўлдаги дар дандай даракат хавфсизлигигаалодадор водеа ва додисалар хадида Муассисни ва Бош бошдармани уз вадтида хабардордилиш;

-     ишчи-ходимларнинг касб малакасини доимий ошириб борилишинитаъминлаш;

-       пудрат шартномалари буйича ишлар бажариш;

-       балансидаги мавжуд асосий воситалар ва йўл техникаларихамда механизмлардан самарали фойдаланиш;

-       Корхона ишлаб чикариш имкониятларидан самарали фойдаланиш,мехнат жамоаларининг ижтимоий хаётини яхшилаш учуй шароитлар яратиш;

-        тухташ майдончаларини ободонлаштириш;

-        иссикхоналар куриш ва иссикхоналарда махсулотларетиштириш;

-        улгуржи, чакана савдо;

-        халд истеъмоли молларини ишлаб чикариш;

-        турли сохаларда хак эвазига хизмат курсатиш;

-       фойда олиш максадида Ўзбекистан Республикасинингамалдаги қонунчилиги доирасида бошка фаолият турлари билан шугулланиш.

   Литсензия ёки махсус рухсат талаб килинадиган фаолияттурлари, урнатилган тартибда литсензия ёки махсус рухсат олингандан сунг амалгаоширилади.

Подробнее...

Унитарное предприятие Газлинское дорожное ремонтно-строительное предприятие

Абдуллаев Садулло Муродуллоевич
День приема: Вторник, пятница 1400 - 1700

Ромитанский район,  Шурча КФЙ, магазин Кокиштувон 


Автобус: Бухоро-Газли маршрут

+(90) 636 81 62

+(98) 774 81 62

Подробнее...

Государственное унитарное предприятие "дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования"

Шукуров Дилшод Валиевич
День приема: Понедельник 1400 - 1700

город Тошкент 100000, Проспект Мустақиллик, дом 68 


Метро: Станция Ҳамид Олимжан, выход на здание  Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам 


Автобус: 24,58,17 проспект Мустакиллик. Остановка "Поликлиника" и "Дархан"


+(71) 237 32 04

+(71) 237 32 04

Подробнее...

"Автойўлмеханизация" унитар корхонаси

Рустамов Аваз Рахматходжаевич
Қабул кунилари: Душанба 1500 - 1700

Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Зиёлилар кўчаси, 42-уй

+998 95 140 60 05

+998 95 144 60 05 

Подробнее...

Унитарное предприятие "Узйулкукаламзорлаштириш"

Мирзахидов Хуршид Мирсабирович
День приема:  Пятница 1600 - 1700

г.Ташкент 100000, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 68

+998 71 231-90-41

Подробнее...

Унитарное предприятие "Бекабадйулиндустрия"

Умаров Эсанбай Асқарович в.и.о
День приема: Понедельник 15.00 - 17.00

г.Бекобод 110500, ул. Ш.Аббосов 247

(0 370)912-26-02

(0 370) 912-54-17

Подробнее...

УП РУК "Уздоркомплект"

Хамроев Исомиддин Исмаилович
День приема: Четверг 15:00-16:00

г. Ташкент. 100170. район М.Улугбек. Сайрам-22

(0 371) 295-73-76

(0 371) 295-73-85

Подробнее...

Унитарное Предприятие "Каратауское специализированное управление буро-взрывных работ"

Тлениязов Генжебай Кдирниязович
День приема: Вторник 15:00-17:00, Суббота 10:00-12:00

г. Беруний, ул. Кат , 230200

(0 361) 524-55-34

(0 361) 524-55-34

Подробнее...

Унитарное Предприятие "Ангренское специализированное управление буро-взрывных работ"

Лухманов Жобир Абдизохидович
День приема: Пятница 14:00-16:00

г. Ангрен 110209
Янгиабад-2. ул. М.Улугбек 161

(0 370) 664-08-33

(0 370) 664-08-33

Подробнее...

Унитарное предприятие "Ташкентское специализированное управление буро-взрывных работ"

Акилов Фурқат Ҳусанович
День приема: Вторник 14:00-16:00, Пятница 09:00-11:00

г.Ташкент 100170, Учтепинский район, ул. Халқа йўли 7

(0 371) 247-40-05

(0 371) 247-40-05

Подробнее...

Специализированное дорожное ремонтно-строительное объединение "Автомагистраль"

Шамуталов Тохир Шавкатович
День приема: Вторник - Пятница 15:00 - 17:00

Ташкентский обл,
Юкори Чирчикский район , село Барданкул,  111902

(0 371) 295-73-79

(0 371) 295-73-85

Подробнее...

Научно-производственное экспериментальное унитарное предприятие "Узйулмашсервис"

Султонов Ориф Махмудович
День приема: Четверг-Пятница 14:00-16:00

г.Ташкент. 100170 Катта Дархон 15-А

(0 371) 237-48-10

(0 371) 237-48-15

Подробнее...

Унитарное предприятие "Автодорожный научно-исследовательский институт"

Зияев Ойбек Казимович
День приема: Четверг 10:00-12:00

г. Ташкент, ул. Локоматив  68-А дом, 100167

(0 371) 255-08-31

(0 371) 255-08-31

Подробнее...

УП "Чинозйулиндустрия"

Махатов Тоҳир Убайдович
День приема: Четверг 08:00-14:00

Чиназский район, Гулзоробод МСГ, 111601

(0 370) 593-18-51

(0 370) 593-21-22

Подробнее...

Унитарное Предприятие "Бухарский производственный научно-исследовательский центр повышения квалификации работников дорожного хозяйства"

Абдуллоев Меҳрилло Амруллоевич
День приема: Вторник-Четверг 14:00-16:00

г. Бухара,  200126, село Мохихоса,  ул. Гиждувоний,  272-дом.

(0 365) 228-52-35

(0 365) 228-52-35

Подробнее...

Унитарное предприятие "Алмазарское экспериментально-механическое, ремонтно-вспомогательное предприятие"

Муродов Искандар Тешаевич
День приема: Вторник - Четверг 09:00 - 10:00

Ташкентский обл. Янгиюлский район. 110818  

(0 370) 250-60-52

(0 595) 194-97-81

Подробнее...

Унитарное Предприятие "Янгиерйўлиндустрия"

Сафаров Ислом Идирисович 
День приема: Четверг 08:00-14:00

г. Янгиер,  ул. Пахтакор,  4-дом, 121000

(0 367) 350-38-25

(0 367) 350-51-68

Подробнее...

Унитарное предприятие "Куйлюкский экспериментальный завод мостовых железобетонных конструкций"

Шагазатов Боходир Хабибуллаевич
День приема: Среда 15:00-16:00

г.Ташкент, 100146, Хамзинский район, ул. Қурувчилар 12-уй

(0 371) 144-68-50

(0 371) 280-06-44

Подробнее...

Трест "Узтюмендорстрой"

Уралов Бахром Хабибуллаевич
Дни приёма: Четверг 08:00-14:00

Российская федерация, 628181, Тюменьская область, ХМАО-Юрга, город Нягань,улица Сибирская 32

(0107922) 725‐12‐53

(0107922) 725‐10‐50

Подробнее...

Унитарное предприятие "Дирекция по эксплуатации административного здания"

Мажидов Абдухамид Хакимович
День приема: Четверг 09:00-14:00

г. Тaшкент,  проспект Мустакиллик,  68а, 100000

(0 371) 268‐27‐13

(0 371) 268‐27‐13

Подробнее...

УП "Тошвилйулсаноат"

Инагамов Бехзод Шухратхонович
День приема: Понедельник 15:00-17:00

Ташкентский обл.  Юкори Чирчикский район, Истиклол ССГ, 111911

(0 370) 124-83-83

(0 370) 124-83-83

Подробнее...

Унитарное предприятие "Наманганский учебный центр повышения квалификации работников дорожного хозяйства"

Абдукадиров Хашим Абдурахмонович
День приема: Вторник - Четверг 14:00-16:00

г. Наманган,  ул. Саноат,  19-дом, 160137

(0 369) 237-21-40

(0 369) 237-33-82


Подробнее...

Унитарное предприятие "Йул лойиха экспертиза"

Касимходжаев Баходир Кучкарович
День приема: Понедельник-Четверг 8:00-17:00

г. Ташкент,  Мирзо Улугбекский район, ул. Т.Садиков 2-переулок, 5-дом,100000,

(0 371) 286-19-02

(0 371) 286-19-02

Веб-сайт: www.ekspertiza.uz

Подробнее...

Унитарное предприятие "Бухоройўлгранит"

Зокиров Орзибек Орифович
День приема: Понедельник, четверг

Ромитонский  район, город Газли, улица Укитувчилар, 12-дом, 201002

(0 593) 960-75-80

(0 365) 224-50-63

Подробнее...

УП "Назарбекавтойул"

Базаров Убайдулла Нумонович
День приема: Понедельник 15:00 - 17:00

г. Ангрен,  курган Янгиабад-2, ул.  М.Улугбек, 166-дом

(0 371) 150-15-58

(0 371) 150-15-58

Подробнее...

Интерактивные услуги

Единый портал интерактивных государственных услуг